Echternoacher Sprangpressessioun


29 May 2023

Zu éiere vum Hellege Willibrord fënnt den 30ten Mee um 9h00 d'Sprangpressessioun am Abteishaf zu Iechternach statt. 
 
D'Eechternoacher Massdéiner wënschen all Pilger eng schéi Sprangpressessioun an eng schéi Péngscht Vakanz